เครื่องบินตรวจการณ์ แบบ แอล 4  ( L- 4 )

พ.ศ. 2497  ทอ.ได้ขายเครื่องบินตรวจการณ์แบบ แอล - 4  จำนวน   22   เครื่อง
 และ แบบแอล - 5   จำนวน  5   เครื่อง ให้กับ  ทบ. ไทย

General characteristics L-4
Primary function Liaison / observation
Power plant One Continental O-170-3 engine
Thrust 63 HP 47 kW
Wingspan 35.2 ft 10.74 m
Length 20.4 ft 6.22 m
Weight empty 740 lb 336 kg
max. 1,221 lb 554 kg
Speed max. 85 mph 137 km/h
cruising 75 mph 121 km/h
Ceiling 9,285 ft 2,830 m
Range 186 miles 300 km
Crew Two
Date deployed 1941
Cost $2,600
Number built 14,125 (in use USAAF approx 5,160).