เครื่องบินตรวจการณ์ แบบ แอล 5   ( L- 5  )

พ.ศ. 2497  ทอ.ได้ขายเครื่องบินตรวจการณ์แบบ แอล - 4  จำนวน   22   เครื่อง
 และ แบบแอล - 5  จำนวน   5   เครื่อง ให้กับ  ทบ. ไทย

 

SPECIFICATIONS

Span :     34      ft. 0 in.
Length :      24     ft. 1 in.
Height : 8      ft. 11 1/2 in.
Weight :     2,050    lbs. max.
Armament: None
Engine :      Lycoming O-435-1 of 190 hp.
Cost :    $10,000
Displayed as :      42-98667

PERFORMANCE
Maximum speed :      130      mph.
Cruising speed :      90     mph.
Range :      360      miles
Service Ceiling :     15,600      ft.