เครื่องบินฝึก แบบ 7 (บ.ฝ.7)

ผู้สร้าง
บริษัท MAULE AIR INC.USA.
ประเภท
บ.ฝึกและธุรการ 4 ที่นั่ง (STOL)
เครื่องยนต์
LYCOMING O-540-JIA 5D 6 สูบ 235 แรงม้า ที่รอบ 2,400
การบรรทุก
น้ำหนักเปล่า 1,475 ปอนด์
น้ำหนักบรรทุกภายใน 1,000 ปอนด์
น้ำหนักรวม 2,500 ปอนด์
บรรทุกใต้ปีกข้างละ 750 ปอนด์
สมรรถนะและขีดความสามารถ

ความเร็วสูงสุด 156 นอต หรือ 250 กม./ชม.
ความเร็วเดินทาง 145 นอต หรือ 232 กม.ชม.