ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


-ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงห้องแถวนายสิบ จุ 10 ครอบครัว หมายเลข ค.702/15 , ค.1003/16 , ค.1006/16 , ค.203/13 และ ค.1302/18 รวม 5 หลัง

 

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมอาคารโรงเก็บและซ่อมอากาศยาน จำนวน 6 หลัง

 

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงห้องแถวนายสิบ จุ 10 ครอบครัว หมายเลข ค.206/13, ค.208/13, ค.306/13, ค.307/12 และ ค.507/12 รวม 5 หลัง

 

- ประกวดราคา เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และตารางเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหาร
จุ 10 ครอบครัว หมายเลข ข.705/11,ข.706/11,ข.803/12 และ ข.805/13 รวม 4 หลัง

 

- ประกาศเชิญชวนประกวดราคา , เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมางานซ่อมอาคารโรงเก็บ และ ซ่อมอากาศยาน รวม 6 หลัง

 

- ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหาร จุ 10 ครอบครัว หมายเลข ข.705/11 , ข.706/11 , ข.803/12 และ ข.805/13 รวม 4 หลัง

 

- ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมางานซ่อมอาคารโรงเก็บและซ่อมอากาศยาน จำนวน 6 หลัง

 

- ประกาศเชิญชวนประกวดราคา เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และตารางเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมา
ซ่อมปรับปรุงห้องแถวนายสิบ จุ 10 ครอบครัว หมายเลข ค.206/13, ค.208/13, ค.306/13, ค.307/12,
และ ค.507/12 รวม 5 หลัง แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ.

 

-ประกาศร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงห้องแถวนายสิบ จุ 10 ครอบครัว หมายเลข ค.206/13, ค.208/13, ค.306/13, ค.307/12, และ ค.507/12 รวม 5 หลัง แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ.