.


พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก 
ณ ศาลาพิษณุโลกประชารารถ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๖๑