.


พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ณ อาคารที่ทำการชมรมแม่บ้าน ศบบ. เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๑