.


คุณ นริสรา อินทร์วร
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะ ร่วมชมกิจกรรม
อาชาบำบัด บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ณ วัลลภาฟาร์ม เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๑