คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
และ รองประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาปริญญาตรี
ทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสทุพพลภาพ
ของ กำลังพลกองทัพบก และรับมอบทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๖๑ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทบ.