.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นปรระธานในพิธี มอบทุนการศึกษาให้
นักเรียนโรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
ณ โรงเรียนทหารบกอุปถัมภ์
เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๑