.


พ.อ.สมชาย กาญจนอุดมการ เสธ.ศบบ. เป็นผู้แทน
ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุ คมนาคมของหน่วยงานที่ร่วมข่ายวิทยุ
คมนาคมของกรมการปกครอง ณ ศุนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๑