.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เข้าร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๑