.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบบูรณาการ 
ระหว่าง สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย กับ ศูนย์การบินทหารบก
ณ อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด) การกีฬาแห่งประเทศไทย
เมื่อ ันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๑