.


คุณนริสรา อินทร์วร ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นประธาน ในพิธีระลึกพระคุณครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๑