.


คุณนริสรา อินทร์วร ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นประธาน จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๑