.


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
ร่วมกิจกรรม morning brief (ครั้งที่ ๘) จังหวัดลพบุรี
ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ (แห่งที่่ ๒ )
เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๑