.


คณะชมรมแม่บ้าน ศบบ. เยี่ยมผู้ป่วย และ บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ณ กองพันป้องกันฐานบิน ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันท่ี่ ๒๘ ก.พ. ๖๑