.


คุณ นริสรา อินทร์วร
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อมคณะ
เยี่ยมและมอบอาหารเสริม แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ น.ส.ชุติกาญจน์ ศุภกสิกิจ บุตรของ
จ.ส.อ. สุรทัศน์ ศุภกสิกิจ สังกัด กบร.ศบบ. ณ บ้านพักข้าราชการศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๑