.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรตินักบินสัมพันธ์
ณ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๖๐