.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายนายทหารสัญญาบัตร และเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องประชุม (๔) เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๖๐