.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา
ณ พุทธสถาน ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๖๐