.


คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
และคณะ จัดกิจกรรม ดอกไม้จันทน์ แทนใจ ชาวการบินทหารบก น้อมถวายพ่อหลวงของปวงชน
ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๐