.


คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
และคณะ จัดพิธีมอนของใช้ที่จำเป็นให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของ ศูนย์การบินทหารบก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๐