.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต สำหรับกำลังพลกองทัพบก
ณ ห้องประชุม ๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐