.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบทประจำปี ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๔ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐