.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีการตรวจสอบและจัดมาตรฐานการบินนักบินประจำกองที่มิได้สังกัดหน่วยบิน
ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐