.


คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ให้การตอนรับ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะ
ในการทำพิธีเปิด ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และเยี่ยมกิจการชมรมแม่บ้าน
ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๐