.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ขั้นที ่๒
ณ สนามเทพหัสดิน ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๐