.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๖๒
และหลักสูตรช่างอากาศยาน ทหารบก รุ่นที่ ๔๒
ณ ที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.
เมื่อวันที่ ๓ ต..ค. ๖๐