.


คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. เป็นประธานรับมอบดอกไม้จันทน์ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์แห่งความจงรักภักดี"
ของ ชมรมแม่บ้าน ศบบ. ณ อาคารที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.
ในการนี้ ผบ.ศบบ. และ คณะผู้บังคับบัญชา ร่วมถ่ายภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ
เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๖๐